Merateľné parametre

Nový arteriograf sumarizuje namerané výsledky na dvoch stranách. Na prvej strane sú uvedené tlakové hodnoty a centrálne hemodynamické parametre získané analýzou pulzovej vlny, na druhej strane parametre tuhosti aorty, rýchlosť pulzovej vlny a aortálny vek.

Arteriograph_report-healthy-p1-SK

Arteriograph_report-healthy-p2-SK