Arteriálny vek a predčasné vaskulárne starnutie

Človek je starý natoľko, nakoľko staré sú jeho tepny.

Našou úlohou je nájsť a stanoviť biologické markery medzi rizikovými faktormi a srdcovo-cievnymi ochoreniami. Hodnotenie orgánových zmien nastupujúcich vekom zlepšuje stanovovanie kardiovaskulárneho rizika a zlepšuje efektivitu terapeutických rozhodnutí.

 

Pojem arteriálna stiffness sa dostal do povedomia iba v posledných rokoch. Markery arteriálnej stiffness: zvýšená rýchlosť pulzovej vlny aorty a zvýšený centrálny tlak aorty sú nezávislými prediktormi kardiovaskuláneho rizika.

Sú to tzv. tkanivové biomarkery artérií. Tieto markery sa ukázali prognosticky lepšie, než je tradičné meranie tlaku krvi (systolický a diastolický TK), aj ako biomarkery v krvnom obehu. Okrem toho ich výrazná prediktívna hodnota upresňuje hodnotenie rizika stanovovaného na základe tzv. tradičných rizikových faktorov. Umožňujú nám pohľad do skutočných patologických procesov prostredníctvom hodnotenia straty pružnosti aorty. Zvýšená pulzová reflexia, zvýšený centrálny tlak aorty a zvýšená rychlosť pulzovej vlny aorty  nám pomáhajú stanoviť charakter a mieru poškodenia tepien.

 

Postupom veku progreduje poškodenie endotelu a následne narušenie pomeru vazikonstrikčných a vazodilatačných mediátorov, to má za následok poškodenie arteriálnej compliance, čo vedie k strate pružnosti cievnej steny. V určitej časti prípadov dochádza k predčasnému rozvoju týchto zmien, čo vedie k progesii aterosklerózy.

U náchylných pacientov dochádza k predčasnému vaskulárnemu starnutiu, čo vedie k predčasnému rozvoju kardiovaskulánych komplikácií (ICHS a rozvoju ochorení perifénych tepien). Ako dokážeme týchto pacientov identifikovať? U koho dochádza k predčasnému vaskulárnemu starnutiu?

Podľa nového pohľadu identifikácia miesta a charakteru vaskulárneho postihnutia prispieva k identifikácii týchto pacientov a následne k individuálnej úprave ich liečby.

 

Vaskulárne starnutie môžeme zistiť aj priamo neinvazívnou metódou prostredníctvom merania arteriálnej stiffness, centrálneho tlaku a vlnovej reflexie odrážajúcej funkciu endotelu.