Augmentačný index

Augmentation Index (%)

Augmentačný index odráža distenzibilitu našich ciev (arteriol) a reflektivitu periférneho cievneho systému.

Odráža distenzibilitu malých ciev (arteriol) a reflektivitu periférneho cievneho systému. Tlakovo-pulzová krivka je sumačná vlna s komplexnou štruktúrou. Jej systolický úsek pozostáva z dopredu sa šíriacej vlny generovanej ejekciou ľavej komory a z neskoršieho vrcholu, ktorej základom je jej odraz z periférie. Augmentačný index opisuje vzájomný vzťah medzi dvoma vrcholmi.

Zvýšenie periférnej cievnej rezistencie z akejkoľvek príčiny má za následok zvýšenie amplitúdy druhej komponenty pulzovej vlny. Pojem augmentácia odráža zosilnenie tlaku, ktoré je spôsobené odrazovou vlnou.

aix1-SK

Augmentačný index je podiel augmentácie pulzovej vlny a pulzného tlaku vyjadrený v percentách.

aix2-SK

Je to parameter, ktorý posktuje informáciu o funkcii periférnych tepien.

Faktory ovplyvňujúce hodnotu augmentačného indexu.

Jeho hodnota je ovplyvnená intenzitou krvného obehu (minútový objem), kapacitou cievneho riečiska, elasticitou cievneho riečiska (jeho štruktura a  endotelová funkcia) a periférnou rezistenciou tepien.

Bez ohľadu na to, či sa tonus ciev mení dôsledkom účinku vazoaktívnych látok, dôsledkom zmeny štruktúry cievnej steny alebo dôsledkom aktuálnej zmeny cievnej rezistencie, hodnota augmentačného indexu sa bude meniť. Napríklad dôsledkom účinku nitroglycerínu dochádza k náhlemu poklesu rezistencie – následkom toho dochádza k poklesu hodnoty augmentačného indexu smerom k negatívnym hodnotám. Zvýšená pozitívna hodnota augmentačného indexu svedčí o abnormálnej funkcii cievnej steny (bez ohľadu na jej príčinu) a predstavuje zvýšené kardiovaskulárne riziko, čo potvrdzujú aj epidemiologické štúdie, teda ovplyvňuje výber a kontrolu liečby.