Index diastolickej plochy (%)

Diastolic Area Index, DAI

Časť krivky srdcového cyklu pripadajúca na obdobie diastoly. Čím väčšia je hodnota DAI, tým lepšia je perfúzia koronárnych tepien.