Index systolickej plochy (%)

Systolic Area Index (SAI)

Časť krivky srdcového cyklu pripadajúca na obdobie systoly.