Arteriograf

Arteriograf je nova dijagnostička metoda, pomoću koje možemo jednostavno dobiti ubedljivu i za pacijenta razumljivu informaciju o endotelnoj funkciji, o naknadnom opterećenju srca i o promeni elastičnosti velikih arterija, parametre koji i posebno i zajedno predstavljaju veoma bitne, određujuće elemente kardiovaskularnog rizika.

Medicinskim istraživanjima, u poslednjoj deceniji, stvorene su nove mogućnost za dijagnozu zakrečenja krvnih sudova u ranoj fazi, putem ispitivanja arterijskih funkcija i elastičnosti velikih arterija.  Značaj arterijskog stiffnesa (neelastičnost zidova krvnih sudova) u pogledu rane dijagnoze bolesti srca i krvnih sudova potkrepluju mnoga međunarodna istraživanja i preporuke, kao i naučni radovi ranga tzv. „evidence based medicine”. Ove bitne karakteristike su se ranije mogle ispitivati samo u kliničkim uslovima. Promena načina posmatranja imala je za rezultat pojavu aparata koji se mogu jednostavno primeniti, postupkom koji je bezbedan, a koji su u mogućnosti da izmere parametre koji karakterišu arterijske funkcije.

Dijagnostička metoda-  aparat Arteriograf je razvijen u mađarskoj i patentiran u više od 30 zemalja sveta. Na bezopasan način, pregledom koji traje nekoliko minuta, praktično postupkom koji liči na merenje krvnog pritiska u ležećem položaju, u stanju je da izmeri fiziološke karakteristike koje karakterišu stanje arterija i koje nezavisno od više poznatih faktora rizika (starosna dob, pol, krvni pritisak, nivo holesterola, pušenje) pouzdano odslikavaju stanje srca i krvnih sudova kao i stanje kritičnosti kod pacijenata koji su bez simptoma, nadalje pomažu pri podešavanju i personalizaciji antihipertenzivne terapije.

arteriograph_bt

Originalna oscilometrijska metoda, patentirana i potvrđena invazivnim putem-  crpi informacije na osnovu analize pulsnih talasa pritiska koji se registruju na nadlaktici. Specijalna, tzv. stop-flow, metoda to jest potpuna okluzija brahijalne arterije isključuje deformacije registrovanih krivulja pritiska, na taj način se krive pritiska mogu jasno uočiti i pogodne su za analizu. Merna faza okluzije traje nekoliko sekundi. Analitički softver ne primenjuje matematički generisanu transfer funkciju. Određivanje pozicije i amplitude reflektovanog talasa omogućava istovremeno i jednostavno određivanje brzine prostrianja pulsnog talasa, augmentacionog indeksa i vrednosti centralnog krvnog pritiska. Pored ovih vrednosti dobijamo i podatke do kojih se dolazi i klasičnim merenjem pritiska  (sistolni i dijastolni krvni pritisak, arterijski srednji pritisak, brzinu pulsa).

Arteriogram

Nakon izvršenog merenja Arteriografom dobijamo, i za lekara i za pacijenta, lako razumljiv nalaz koji grafički i brojčanim vrednostima opisuje odnose pritiska krvnih sudova, na osnovu kojih dobijamo informacije o različitim delovima arterijskog sistema.

(Arteriograph_lelet-egeszseges-old1.jpg) (Arteriograph_lelet-egeszseges-old2.jpg)

Arteriograph_report-healthy-p1-RS

Arteriograph_report-healthy-p2-RS

Prva stranica nalaza

Druga stranica nalaza

 

Dobijene rezultate u svakom slučaju treba da tumači lekar. Nadalje, moramo da imamo na umu da ne ispitujemo samo dobijene parametre već, u skladu sa holističkim pristupom,  ocenjujemo zdravstveni status arterijskog sistema pacijenta, i da se različiti pregledi usmereni u tom pravcu međusobno ne zamenjuju nego se nadopunjuju i time doprinose uspostavljanju tačne i sa stanovišta struke ispravne dijagnoze.

 

Pažnja, Republički fond za zdravstveno osiguranje, sa ustanovama sekundarnog i tercijalnog nivoa, sklapa ugovor za vršenje zdravstvene usluge- merenje rigidnosti arterijskih krvnih sudova (šifra 010089) po ceni od 10.000,00 dinara. Za dalje informacije stupite u kontakt sa našim saradnicima!