Dijastolno refleksiono područje

Diastolic Reflexion Area, DRA

Opisuje kvalitet punjenja koronarnih arterija za vreme dijastole, uzimajući u obzir  vreme trajanja dijastole, teoretsku krivu bez talasne refleksije i stvarno izmerenu krivu pritiska. Daje informaciju o tome u kojoj meri pritisak za vreme dijastole doprinosi punjenju koronarnih arterija.

Ova vrednost karakteriše fiziološke odnose koji usled pritiska vladaju u organizmu, a ne lokalne stenoze.