Izvođenje merenja

Merenje aparatom Arteriografom u pet jednostavnih koraka, detaljno

1. Postavljanje manžetne

Uz aparat Arteriograf pripadaju 3 manžetne različite veličine:

- mala

- srednja

- velika

Postavite manžetnu odgovarajuće veličine na nadlakticu dominantne ruke pacijenta!

Odgovarajuća veličina je ona koja obuhvata nadlakticu pacijenta, ali najmanja moguća manžetna.

Dominantna ruka nije obavezno ona kojom pacijent piše- već pre svega ona koju koristi za rad!

Izbor dominantne ruke se vrši iz razloga jer je ta ruka jača, odnosno pretpostavlja se da je jača. Biramo ruku koja ima A. brachialis, koji će najverovatnije davati odgovarajući signal. Ovo posebno treba imati u vidu kod pacijenta sa tankom rukom ili slabim mišićima.

Manžetnu treba što više zategnuti! (Takođe zbog odgovarajućeg kvaliteta signala.) Zategnutost je dovoljna ako manžetna potpuno prijanja na ruku i prati njen oblik.

Ukoliko je veličina manžetne veća od potrebne ili je upotrebljena manžetna suviše labava na to nas i sam softver upozorava: signalizira da su amplitude male i zbog toga neće da izvrši automatsku analizu. U ovakvim slučajevima vredi ponoviti merenje uz jače zatezanje manžetne ili odabirom manje manžetne.

Upotreba manžetne manjih dimenzija ne utiče bitno na tačnost merenja krvnog pritiska.

Manžetnu treba postaviti na nadlakticu tako da gumena cev bude prema dole! Obratite pažnju da gumena cev manžetne ne ometa slobodno kretanje vazduha!

Da bi se izbegla iritacija kože, ispod manžetne se može ostaviti košulja ili majica od tankog materijala.

Manžetna i grudni koš pacijenta se ne smeju dodirivati jer se kretanjem grudnog koša, usled disanja, menja pritisak u manžetni.

Merenje se izvodi u ležećem položaju na odgovarajućem medicinskom krevetu.

2. Unos podataka pacijenta/ izbor pacijenta

U slučaju novog pacijenta se otvara novi list, odnosno kod ponovljenog merenja se  iz postojeće liste pacijenata izabere stranica koja sadrži i prethodna merenja za datog pacijenta.

3. Merenje rastojanja Jug-Sy

Od udubljenja kosti jugulum-a do gornje opipljive ivice symphysis-a (stidne kosti) merimo ono rastojanje koje je (u centimetrima) potrebno uneti u dati prozorčić na stranici za pacijente. Uslov za pokretanje merenja jeste unošenje vrednosti Jug-Sy.

 

Ovo rastojanje odgovara dužini aorte.

 

Tokom merenja treba obratiti pažnju na abdominalni luk (trudnoća, gojaznost) čije uračunavanje znači predimenzionisanje rastojanja, zbog čega se može dobiti lažna pozitivna vrednost brzine pulsnog talasa! U ovakvim slučajevima se merenje izvodi tako što se referentne tačke dodiruju po jednim prstom obe ruke, sa vertikalno izdignutim sredstvom za merenje, da bi traka bila zategnuta i prava. Možemo koristiti i pomoćno sredstvo (caliper, merač koji se primenjuje za novorođenčad).

Rastojanje se ne sme proceniti na osnovu visine, merenje treba uraditi za svakog pacijenta.

4. Pokretanje programa za merenje i automatsko izvršenje

Pritiskom na dugme PW, aparat automatski izvrši merenje krvnog pritiska, nakon čega promenom pritiska manžetne vrši i dijastolno i  suprasistolno merenje.

 

Ukoliko smatramo da je kvalitet merenja odgovarajući, merenje se može snimiti, postoji mogućnost dodavanja komentara i moguće je sve to odštampati ili slati e- mailom.

 

5. Provera kvaliteta merenja

Parametar koji daje informaciju o kvalitetu merenja je SD (Standardna devijacija).

Određivanje vrednosti SD je značajno iz razloga što okolnosti koje ometaju merenje (pokreti, problemi ritma, disanje, govor, kašljanje, itd.) mogu deformisati oblik pojedinih pulsnih krivulja.

Ukoliko registrovane pulsne krive nisu homogene, program nas obaveštava o tome.

Ako je vrednost rasipanja veća od 1,1 na softverskom monitoru se vrednost SD prikazuje crvenom bojom.

U slučaju da je SD vrednosti iznad 1,1 merenje treba ponoviti uz strožije pridržavanje pravilima!