Preporuka Udruženja za hipertenziju Srbije

2012.03.30. 10:30

Oboljenja srca i krvnih sudova predstavljaju glavni uzrok smrtnosti u razvijenim zemljama, a u Srbiji je takođe izrazito veliki broj osoba obuhvaćen ovim bolestima. Upravo iz tih razloga, kao rezultat zajedničkog delovanja Udruženja za hipertenziju Srbije i Fonda za zdravstveno osiguranje, neinvazivni pregled merenja brzine prostiranja pulsnog talasa, od ove godine, spada u grupu osnovnih dijagnostičkih metoda, usled čega državni fond za zdravstveno osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sklapa ugovor za vršenje pregleda merenja rigidnosti arterijskih krvnih sudova Arteriografom.

LOGOUHS

Poštovani Kolega,


Tokom protekle decenije posebna pažnja je usmerena na određivanje strukture arterija i njihovih funkcija,
što je postalo centralna tema istraživanja na polju hipertenzije. Razvojem neinvazivnih metoda za analizu
pulsnog talasa, otvorene su nove mogućnosti kako u dijagnostici tako i u uspostavljanju novih terapijskih
principa. Značaj pregleda je sa stručnog stanovišta potkrepljen u smernicama (preporukama) ESC/ESH iz
2007. godine, prema kojima je pravovremeno otkrivanje subkliničkih promena svrstano među osnovne
elemente procene kardiovaskularnog stanja. Kao kriterijum za određivanje subkliničkog organskog
oštećenja navodi se nekoliko elemenata (hipertrofija leve komore, zadebljanje zida arterije carotis,
povećanje nivoa seruma kreatinina, mikroalbuminurija) od kojih se određivanje krutosti arterija (arterial
stiffness) postiže merenjem brzine prostiranja pulsnog talasa, čija prognostička vrednost dokazano, u
značajnoj meri pospešuje i individualizuje procenu rizika koja se oslanja na klasične faktore rizika. U
smernicama je data preporuka za primenu ove metode u svim ustanovama koje su u mogućnosti da je
nabave.

Merenje krutosti arterijskog zida je dakle dijagnostički metod pogodan za primenu u primarnoj prevenciji a
zahvaljujući raspoloživim tehnologijama može se jednostavno vršiti. Nadalje, na sekundarnom i terciarnom
nivou zdravstvene zaštite predstavlja određujući element dijagnostičkog i terapijskog algoritma pacijenata
sa hipertenzijom i pacijenata sa povećanim kardiovaskularnim i renalnim rizikom.

Oboljenja srca i krvnih sudova predstavljaju glavni uzrok smrtnosti u razvijenim zemljama, a u Srbiji je
takođe izrazito veliki broj osoba obuhvaćen ovim bolestima. Upravo iz tih razloga, kao rezultat
zajedničkog delovanja Udruženja za hipertenziju Srbije i Fonda za zdravstveno osiguranje, neinvazivni
pregled merenja brzine prostiranja pulsnog talasa, od ove godine, spada u grupu osnovnih dijagnostičkih
metoda, usled čega državni fond za zdravstveno osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sklapa ugovor
za vršenje pregleda merenja rigidnosti arterijskih krvnih sudova Arteriografom.


Oscilometrijsko merenje brzine prostiranja pulsnog talasa se u Srbiji već primenjuje u više zdravstvenih
ustanova (Klinički centar Srbije kao i jedan broj privatnih ustanova poseduje Arteriograf) te se nadamo da
će u cilju smanjenja broja kardiovaskularnih događaja ovaj metod naći primenu u što širem krugu.

 

S poštovanjem,


Dr Dragan Lović , FESC
Specijalista interne medicine
Evropski klinički specijalista za hipertenziju
Predsednik Udruženja za hipertenziju Srbije