Augmentacioni indeks (%)

Augmentation Index, Aix

Augmentacioni indeks oslikava stepen distenzibilnosti malih arterija (arteriola), reflektivne osobine perifernog dela arterijskog sistema.

Kriva krvnog odnosno pulsnog pritiska je jedna kompleksno građena sumaciona kriva.

Sistolna faza pulsnog talasa se sastoji iz talasa pritiska izazvanog ejekcijom leve komore i jednog kasnog talasnog vrha koji nastaje refleksijom talasa sa periferije. Međusobni odnos pomenutih talasnih vrhova opisuje augmentacioni indeks.

Povećanje perifernog otpora, iz bilo kojeg razloga, rezultira povećanjem kasneće komponente. Sam izraz augmentacija označava povećanje pritiska koje izaziva reflektovani talas.

aix1aix12

Augmentacioni indeks je količnik vrednosti augmentacije i pulsnog pritiska, izražen u procentima.

aix2

Praktično, parametar koji pruža informaciju o funkcionisanju distalnih arterija.

Činioci koji utiču na vrednost augmentacionog indeksa

Protok (minutni volumen), kapacitet (mreža krvnih sudova), elastičnost zidova krvnih sudova (strukturna i endokrina funkcija) i periferni otpor utiču na vrednost Aix.

Vrednost augmentacionog indeksa će se promeniti bez obzira da li se vaskularni tonus promenio usled dejstva vazoaktivnih supstanci,  usled promene  na strukturi arterijskog zida ili usled povećanja perifernog otpora.

Na primer, periferni otpor se naglo smanjuje usled dejstva nitroglicerina čime se smanjuje refleksija što rezultira pomeranjem vrednosti augmentacionog indeksa u negativnom smeru. Ova pojava se može uočiti i u slučaju deovanja alkohola a suprotna pojava se uočava nakon popušene cigare.

Povišena vrednost Aix, nezavisno od uzroka, ukazuje na abnormalnost funkcije arterijskog zida i označava povećani kardiovaskularni rizik, što je potvrđeno putem epidemioloških istraživanja. Ima značaja prilikom određivanja terapije i njene kontrole.