Srednji arterijski pritisak

MAP = Mean Arterial Pressure

Parametar koji se dobija putem proračuna iz vrednosti krvnog pritiska nadlaktice.

MAP = dijastolni krvni pritisak +

(sistolni- dijastolni krvni pritisak)

 

3