Arteriograf

Vyšetrenie arteriografom je novou diagnostickou metódou, ktorá nám poskytuje spoľahlivú a pre pacienta zrozumiteľnú informáciu o funkcii endotelu, o pozáťaži srdca (afterload) aj o zmene pružnosti tepien veľkého kalibru. Každý z týchto parametrov je mimoriadne dôležitý z hľadiska posúdenia kardiovaskulárneho rizika, tak osobitne ako aj všetky z nich súčasne.

Medicínske poznatky posledného desaťročia nám umožnili včasnú diagnostiku aterosklerotických zmien. čiže kôrnatenia tepien. Ide o metódy založené na meraní pružnosti a funkcie tepien (artérií) veľkého kalibru. Prediktívnu hodnotu (teda schopnosť predpovedať riziko) merania tzv. arteriálnej stiffness (pružnosti tepien) za účelom zhodnotnia kardiovaskulárneho rizika pacienta potvrdil už väčší počet „evidence based” medzinárodných štúdií. Tieto parametre boli však predtým hodnotiteľné len za klinických (nemocničných) podmienok. Zmena pohľadu  na túto problematiku umožnila  objavenie sa niekoľkých jednoducho aplikovateľných  metodík schopných  stanovovania parametrov arteriálnych funkcií v klinickej praxi.

Prístroj Arteriograf vyvinutý v Maďarsku a patentovaný vo vyše 30 krajinách dokáže jednoducho a bez zdravotného rizika merať také fyziologické parametre charakterizujúce stav tepien, ktoré sú nezávislé od ostatných známych rizikových faktorov (vek, pohlavie, hodnota tlaku krvi, hladina cholesterolu, fajčenie) a ktoré dokážu spoľahlivo zhodnotiť stav srdcovocievneho systému a predpovedať riziko komplikácií u asymptomatických, na prvý pohľad „zdravých” pacientov.   Okrem toho umožňujú individuálne a presné nastavenie liečby artériovej hypertenzie. Meranie prístrojom prebieha u pacienta v polohe v leže a je podobné meraniu krvného tlaku.

arteriograph_bt

Originálna a patentovaná oscilometrická metóda, ktorá bola validovaná aj invazívnymi metodikami získava informácie  z pulzných kriviek registrovaných na ramene pacienta. Špeciálna tzv. stop-flow metóda uplatňujúca úplnú oklúziu brachiálnej artérie zabraňuje deformácii tlakových kriviek, ktoré sa takto dajú dobre analyzovať. Oklúzia ramena trvá iba niekoľko sekúnd. Metodika nepoužíva generalizovanú matematickú transferovú funkciu. Stanovenie pozície a amplitúdy reflexnej vlny umožňuje  zmeranie rýchlosti šírenia pulzovej vlny aorty, súčasné stanovenie augmentačného indexu a zmeranie centrálneho krvného tlaku, okrem toho sa dajú stanoviť aj klasické parametre tlaku krvi (systolický a diastolický tlak krvi, centrálny arteriálny krvný tlak a počet tepov.

Arteriogram

Arteriograf  poskytne tak lekárovi, ako aj pacientovi dobre interpretovateľný nález, opisuje graficky aj numerickou hodnotou tlakové pomery v cievnej stene tepien a poskytuje informáciu z rozličných úsekov cievneho systému.

Arteriograph_report-healthy-p1-SK Arteriograph_report-healthy-p2-SK
Prvá strana nálezu Druhá strana nálezu

 

Získané informácie musí vyhodnotiť v každom prípade lekár. Majme naďalej na pamäti, že nevyšetrujeme samotné parametre, ale holistickým pohľadom sledujeme stav tepien celého pacienta a tieto ukazovatele sa navzájom doplňujú a poskytujú takto odborne podložený nález.