Smerodajná odchýlka (m/s)

Standard deviation, SD

Parameter odrážajúci kvalitu merania. Je rozptylom PWVao hodnôt srdcových cyklov nameraných v suprasystolickom rozmedzí.

Pri jeho hodnote presahujúcej hodnotu 1,1 m/s sa na displaji objaví alarm červeným písmom. Jeho význam spočíva v tom, že identifikuje pulzové krivky deformované rušivými faktormi (pohyb, porucha rytmu, dýchanie). Pri jeho hodnote nad 1,1 m/s treba meranie zopakovať pri prísnom dodržaní princípov merania.