O Arteriografe pre všetkých

O Arteriografe pre všetkých, nielen pre lekárov

Zaujíma Vás pojem „arterial stiffness”? Chcete vedieť, prečo sa oplatí merať vek Vašich tepien? Zaujímate sa o svoje zdravie a radi by ste urobili čo najviac pre svoje srdce a cievy? Kliknite na položky v ľavom menu, dúfame, že Vám vieme poskytnúť veľa užitočných informácií o význame sledovania stavu Vašich tepien.

Vedeli ste, že každé druhé úmrtie na Slovensku je spôsobené srdcovocievnymi ochoreniami? Srdcový infarkt a cievne mozgové príhody prichádzajú často nečakane a spôsobujú úmrtia niekedy  v prekvapivo mladom veku. Tieto príhody sú často poslednou zastávkou dlho prebiehajúceho procesu aterosklerózy.

Žiaľ len málo z nás vie, že fatálne komplikácie aterosklerózy nie sú nevyhnutnosťou. Včasnou diagnostikou a prevenciou vieme vedome a efektívne predísť srdcovocievnym ochoreniam.

Čo je arteriograf?

Tento v Maďarsku vyvinutý prístroj je schopný snímať a hodnotiť tlak a pulzové vlny na ramene spôsobom podobným meraniu krvného tlaku. Toto jednoduché meranie tlaku poskytuje presné informácie o stave všetkých tepien. Pomocou automatického hodnotenia dokážeme diagnostikovať srdcovocievne ochorenia ešte pred objavením sa vážnych zdravotných problémov.

mt1

Metodika je založená na možnosti registrácie signálov odrážajúcich stav celého cievneho systému, poskytuje informácie o pružnosti cievnej steny tepien. Miera pružnosti ich cievnej steny úzko súvisí s pokročilosťou aterosklerotických zmien.

Čo meria prístroj a ako?

Samotné vyšetrenie sa podobá jednoduchému meraniu krvného tlaku, avšak dokáže stanoviť viac, než len samotný systolický a diastolický tlak krvi. Manžeta priložená na ramene vie detekovať celé pulzové krivky, ktoré prakticky zodpovedajú zmenám krvného tlaku.

Tieto krivky dokáže prístroj pretransformovať na elektronický signál, následne ich počítačový program analyzuje. Získaná informácia charakterizuje:

-        funkciu malých tepien, ktorých celková plocha je najväčším orgánom nášho tela,

-        tlakové pomery v hlavnej tepne (aorte) v tesnej blízkosti srdca a takto stanoviť bezprostrednú záťaž srdca,

-        pružnosť hlavnej tepny a takto na základe priemerných hodnôt stredoeurópskej populácie dokáže vypočítať tzv. arteriálny vek jednotlivca.

V ideálnom prípade takto stanovený priemerný vek tepien nepredstavuje skutočný vek meranej osoby. Touto metódou sa dajú získať dôležité informácie o funkcii buniek v cievnej stene a o pružnosti hlavnej tepny (aorty). Čím pružnejšia je stena tejto tepny, tým je aorta zdravšia.

mt4

Z praktického hľadiska sa toto 15 minútové meranie podobá viacnásobnému meraniu TK. Počas merania sa stanovuje hodnota 12 parametrov, medzi ktorými sú aj hodnoty opisujúce stav tepien veľkého a menšieho kalibru. Je to dôležité pre to, lebo tradičné meranie TK neposkytuje dostatok informácií o stave pacienta. Aj pri nižších hodnotách TK sme často konfrontovaní s dôsledkami aterosklerotických zmien a nedostatočným funkčným stavom tepien. Ochorenie môže začať už v útlom detskom veku, keď ešte nikto nepochybuje o svojom zdraví. Špeciálnym meraním TK arteriografom sa nám naskytne pohľad do funkcií tepien v akomkoľvek veku.

Nakoľko je vyšetrenie bolestivé?

Vzhľadom na to, že vyšetrenie pozostáva výlučne z merania tlakovo-pulzných kriviek pochádzajúcich z merania TK na ramene, nesprevádzajú ho bolesti ani iné nepríjemnosti, nemá vedľajšie účinky a je neškodné.

Čo robiť po vyšetrení?

O výsledkoch merania je k dispozícii tlačený nález, na základe ktorého môže lekár rozhodnúť o eventuálnych ďalších vyšetreniach a úprave liečby. Na získanom náleze sa zobrazujú parametre opisujúce pružnosť tepien: údaje hodnotiace všeobecný stres, ktorému sú vystavené, ďalej rýchlosť pulzovej vlny aorty, ktorá úzko súvisí s pružnosťou a rigiditou aorty a napokon centrálny tlak aorty, ktorý opisuje tlakové pomery blízko srdca.

Hodnotenie stavu tepien arteriografom je zo súčasne dostupných metód najjednoduchšie a najdostupnejšie v porovnaní s inými metódami, ktoré sa dajú použiť na diagnostický skrining. Zobrazí aterosklerotické zmeny a náchylnosť na ne v najvčasnejšom štádiu. Zvláštnosťou a najväčšou výhodou tejto metodiky je skutočnosť, že to dokáže už v asymtomatickom, bezpríznakovom štádiu, keď je ešte šanca na prevenciu a včasnú liečbu.

Komu sa oplatí podstúpiť vyšetrenie arteriografom?

Odporúča sa každému vo veku nad 30 rokov, zvlášť pre tých,

-        ktorí žijú a pracujú v nadmernom strese,

-        ktorí trpia nadváhou,

-        fajčiarom,

-        diabetikom, pacientom s ochoreniami obličiek,

-        pacientom s vysokým krvným tlakom,

-        u pacientov, v ktorých rodine sa už vyskytla hypertenzia, ochorenie srdca alebo cukrovka,

-        pacientom s vysokou hladinou cholesterolu alebo triglyceridov

-        u pacientov s akýmikoľvek príznakmi svedčiacimi pre ochorenie tepien,

-        ženám v klimaktériu.

Vyhľadajte naše  ambulancie v Bratislave a v Košiciach!

Zoznam nie je úplný. Dôležité je individuálne zhodnotenie pacienta a jeho vedenie.

Za účelom diagnostického skriningu vyšetrenie nie je vhodné u tých, ktorí majú už diagnostikované ochorenie tepien alebo už prekonali infarkt myokardu, cievnu mozgovú príhodu alebo majú ischemickú chorobu dolných končatín, pretože v týchto prípadoch nám už meranie neposkytne informáciu predstavujúcu pridanú hodnotu. V týchto prípadoch však vyšetrenie pomáha ošetrujúcemu lekárovi vo výbere najoptimálnejšej liečby, resp. lekár môže sledovať efektivitu farmakoterapie.

Vyšetrenie nie je financované zdravotnými poisťovňami, preto je dostupné na súkromných klinikách a ambulanciách. Výdavky vynaložené na vyšetrenie sú vzhľadom na nimi poskytované diagnostické informácie a v mnohých prípadoch zvýšené šance na prežitie zanedbateľné.

O meraní veku tepien sa môžete dočítať ďalej.