Arteriálny vek a včasné starnutie tepien

Človek je starý natoľko, koľko rokov majú jeho tepny.

Srdcovocievne ochorenia sú naďalej čiernou morou zdravotného stavu populácie. Naďalej treba hľadať rizikové faktory, ktoré treba ďalej analyzovať a následne držať pod prísnou kontrolou - uvedomelým životným štýlom a podľa potreby aj farmakoterapiou. Napriek všetkej snahe zdravotnej starostlivosti (prevencii a lekárskej starostlivosti) je prevalencia srdcovocievnych ochorení vysoká. Ako odpoveď na túto výzvu sa ujal nový patofyziologický pohľad, ktorý nám umožňuje pochopiť pôvod ochorenia a nájsť ideálny terapeutický prístup.

Našou úlohou je nájsť ľahko dostupné biologické markery, ktoré nám umožnia upresniť vzťah medzi rizikovými faktormi a prevalenciou kardiovaskulárnych príhod. Stanovovanie zmien v tkanivách súvisiacich s vekom a pridruženými ochoreniami zvyšuje predikciu rizika a  prispieva k efektivite terapeutických rozhodnutí.

Medzi známe príklady poškodenia cieľových orgánov patrí aj hypertrofia ľavej komory srdca a albuminúria. Arteriálna stiffness sa do popredia záujmu (a tým do medzinárodných terapeutických usmernení) dostala iba v posledných rokoch. Zvýšená tuhosť tepien sa prejavuje zvýšením rýchlosti pulzovej vlny aorty a zvýšením centrálneho tlaku aorty, oba tieto tkanivové biomarkery sú nezávislými prediktormi kardiovaskulárnych príhod. Ukázalo sa, že majú lepšiu prognostickú hodnotu ako klasické meranie TK na ramene aj ako biomarkery stanovované v krvi (ako napríklad hsCRP). Ich významná aditívna prediktívna hodnota upresňuje hodnotenie rizika, ktoré sa zakladá na tradičných rizikových faktoroch. Zvýšená reflexia pulzovej vlny, zvýšenie centrálneho krvného tlaku aj pozáťaže nám napomáhajú v tom, aby sme zistili mieru a charakter poškodenia. Prevalencia chronických ochorení (vrátane kardiovaskulárnych) narastá s vekom. Nárastom veku dochádza k poškodeniu štruktúry cievnej steny a zmene biochemických procesov v nej, čím dochádza k poškodeniu rovnováhy v tvorbe mediátorov endotelu s vazokonstrikčným a vazodilatačným účinkom. Vedie to k zhoršeniu arteriálnej compliance a strate pružnosti cievnej steny. Za normálnych okolností prebieha tento proces s narastajúcim vekom, v určitej časti prípadov však zmena dochádza skôr ako za fyziologických okolností, čo vedie k predčasného objaveniu sa aterosklerotických komplikácií (Ischemická choroba srdca s možným rozvojom infarktu myokardu, ochorenie periférnych tepien).

Ako identifikujeme týchto pacientov? U koho dochádza k predčasnej vaskulárnej chorobe? Podľa najnovších pohľadov zistenie charakteru a miery poškodenia cievnej steny prispieva k identifikácii pacientov a individualizácii liečby, ktorá zahŕňa aj prísnu individuálnu redukciu rizikových faktorov. Mieru vaskulárneho starnutia môžeme zistiť priamo neinvazívnymi metódami (arteriálna stiffness, centrálny tlak aorty a vlnová reflexia). Skupina produktov arterialcare nám poskytuje jedinečnú technológiu na hodnotenie týchto ukazovateľov ako aj na 24 hodinové monitorovanie.

*Thomas Sydenham, 1624-1689