Arteriograf aracılığıyla ölçülebilen hemodinamik parametreler

Sys - Sistolik kan basıncı (mmHg)

Dia - Diyastolik kan  basıncı (mmHg)

HR - Heart Rate - Nabız sayısı (atım/dakika)

MAP - Mean Arterial Pressure - Ortalama arteryel basınç. Sistolik ve diastolik kan basıncından hesaplanan değerdir.

MAP=Diyastolik basınç + (sistolik – diyastolik basınç )/3

PP - Pulse Pressure - Nabız basıncı (mmHg). PP sistolik ve diyastolik kan basınçları arasındaki mmHg cinsinden farktır. 60’ın üzerindeki değeri CV risk olarak sayılmaktadır ki özellikle normal veya düşük diyastolik basınç ile beraber tespit edildiğinde aorta duvarı fonksiyon bozukluğunu gösterir.

Aix brakial (%)

Arteriograf tarafından brakial arterde ölçülen augmentasyon indeksidir.

Aix aorta (%)

Simultan ölçülen aorta ve brakial arter Aix korelasyonu temelinde hesaplanan değerdir. Areriograf analizi yapan softver brakial arter Aix temelinde normal ve anormal sınırları belirlemesine rağmen aorta Aix’ i de  vermemizdeki amaç brakial arter ölçüm değerlerinin SphygmoCor gibi genel transfer fonksiyonu kullanan alet ölçüm sonuçları ile karşılaştırılabilmesidir.

ED - Ejection Duration - Sol ventrikül ejeksiyon zamanı. Mekanik sistol boyunca aort kapağı açılışından kapanmasına kadarki süreyi içermektedir. ED kalp frenkansına bağlıdır fakat azalmış sol ventrikül gücü, konjestif kalp yetmezliği (azalmış sistolik volum ve kardiak output) ile de ED kısalabilir. Bunun olası açıklamasında ise azalmış sistolik ejeksiyon fraksiyonu için kısalmış sol ventrikül süresi geçerli olmaktadır.

RT - Return time - RT nabız dalgası yayılımının aorta kökünden bifurkasyo’ya gidiş ve oradan  geriye geliş süresidir. Değeri ne kadar kısa olursa aort duvarı o kadar serttir (katıdır). RT’nin dakika olarak ölçülen değerini 2’ye bölüp (aorta kökü ve bifurkasyo arasındaki yayılım zamanı) jugulum-simfizis arası mesafeyi ise metre cinsinden ölçtüğümüzde (aorta kökü ve bifurkasyo arasındaki uzaklığı teyit etmektedir) v=s/t formülü temelinde hesaplanan aorta nabız dalgası yayılım hızını ( PWVao) m/s cinsinden  elde etmiş oluruz.

PWVao (m/s)

Aortadaki nabız dalgası yayılım hızıdır.

SD PWVao (m/s)

Ölçüm kalitesini belirten parametredir. Arteriograf tarafından suprasistolik sınırda değerlendirilen kalp siklusu PWVao değeri özgünlüğü 1.0 m/s üzerinde olursa softver ekranında uyarı işaret olarak kırmızı renkte belirir. Hareket, ritm bozukluğu  gibi ölçüm düzenini bozan durumlarda bazı nabız eğrilerinin biçimi de bozulmakta ve yanlış ölçüm sonuçları elde edilebilmektedir. 1.0 m/s üzerindeki SD drumunda ólçüm kurallara sıkıca uyularak tekrar edilmelidir. Kullanım kılvuzunun daha ilerleyen bölümlarinda ölçümü yerine getiriken dikkat edilmesi gerekli kurallar açıklanacaktır.

SBPao (mmHg)

Aorta kökünde egemen olan sisitolik basıçtvr. Genç yaşta aorta duvarı esnek yapından dolayı aorta kökünde ölçülen sistolik basınç üst kolda ölçülen periferik basınçtan oldukça düşük olmaktadır. Santral ve periferik sistolik basınç arasındaki farklılık basınç amplifikasyonu ( “pressure ampliofication” ) olarak isimledirilir ve bu fark yaşın ilerlemesi ile aorta duvarı esnekliğinin azalmasından dolayi giderek azalip küçülmektedir. Böylece aorta sisitolik basıncı giderek periferik basınca yaklaşır. Hipertansif hasta tedavisinde sadece periferik sistolik  basıncın değil santral sisitolik basıncında başarılı olark düşürülmesinin büyük önemi vardır.

DRA - Diastol reflex alanı - DRA koronerlerin diyastolde oluşan dolumunun niteliği ile ilgili bilgi vermektedir. Alan software’de oluşturulan matematik model yardımıyla sistolik eğri temelinde diyastol manşon basıncı sırasında elde edilen hacim eğrisinden sanki diastolde dalga geriye yansıması olmamışcasına hesaplanmaktadır. DRA geriye yansıma (reflekte,geriye aksetme)  olmadan hesaplanmasına rağmen gerçekte geriye yansımayı içeren eğri bölümünün oluşturduğu alan büyüklüğü diyastol/tam kalp siklusu oranı ile hesaplanarak dikkate alınmaktadır. DRA ne kadar büyükse koronerlerin perfüzyonunun o kadar iyi olduğu yorumu yapılabilmektedir.

SAI - Sistolik alan indexi (%)

SAI tam kalp siklusu eğrisi altındaki alanın sistole düşen bölümüdür,

DAI - Diastolik alan indexi (%)

DAI ise tam kalp siklusu eğrisi altındaki alanın diastole düşen bölümüdür. DAI değeri ne kadar büyük olursa koronerlerin perfüzyonu da o kadar iyidir.